18.01.2016

Съобщение

 Следващо  заседание  на ОИК- Братя Даскалови  ще  се проведе  на 25.01.2016г. 0т 10. ч.

18.01.2016

Съобщение

 Следващо  заседание  на ОИК- Братя Даскалови  ще  се проведе  на 25.01.2016г. 0т 10. ч.

18.01.2016

съобщение

 Днес 18.01.2016г. ОИК-Братя Дакалови изпрати уведомление на Ангел Станиславов Маринов от с. Оризово, общ. Братя Даскалови за прекратяване  правомощията му като общински съветник, съгласно чл. 30, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Уведомлението е заведено в кметство с. Оризово и поставено пред дома на Ангел Станиславов Маринов.

20.12.2015

Съобщение

 

 

                    НА  22.12.2015Г.  ОТ 13 Ч. ОИК - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ  ЩЕ  ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ

30.11.2015

Съобщение

На 01.12.2015 г. от 9,00 часа ОИК Братя Даскалови ще проведе заседание.

16.11.2015

Съобщение

ВАЖНО!!

На 18.11.2015 г. от 15,00 часа се насрочва заседание с всички членове на ОИК Братя Даскалови.

Росица Стоева

12.10.2015

Съобщение

На 18.10.2015.г. /неделя/ от 9,00 часа, в залата на читалището с. Братя Даскалови ще се проведе обучение на членовете на СИК във връзка с предстоящите избори на 25.10.2015 г.

Председател:…………………………

            /Катя Примова/

Секретар:……………………………..

            /Росица Стоева

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на 09.10.2015г. на ОИК- Братя  Даскалови ще се проведе от 13ч.

01.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: представители на партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Братя Даскалови, упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г.

 

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Братя Даскалови ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

 

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на преставителите  –

24 октомври 2015 г., 17,00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на общината.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на представители на ПП, КП, МК, ИК  в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 1552-МИ/28.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

 

Нормативна уредба:  глава Осма, чл.124 - чл. 126 от Изборния кодекс

 

01.10.2015

Съобщение

На вниманието на гражданите и на парламентарно представените партии, във връзка с предложенията им за състави на СИК:     Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК (тоест, от постановяването на решение, с което ОИК-Братя Даскалови ги назначава), да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

На вниманието на гражданите и на парламентарно представените партии, във връзка с предложенията им за състави на СИК: Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”
В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии, да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК (тоест, от постановяването на решение, с което ОИК-Братя Даскалови ги назначава), да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.
При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност, чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

29.09.2015

Съобщение

Заседанието  на ОИК- Братя  Даскалови на  01.10.2015г.е  се проведе от  11 ч.

24.09.2015

Съобщение

На 23.09.2013 г. от 11,00 часа се проведе жребий за определяне на поредните номера, с които партиите, местните коалиции и инициативните комитети ще бъдат в бюлетините на изборите на 25.10.2015 г. Поредните номера могат да се видят в решение №66-МИ/23.09.2015 г.

 

 

21.09.2015

Съобщение

На 22.09.2015 г. ОИК Братя Даскалови ще проведе заседание от 13,00 часа.

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на 21.09.2015 г. на ОИК Братя Даскалови ще се проведе от 13,00 часа

20.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015 г. от 11,00 часа ще се тегли жребий за определяне на поредните номера на партиите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

20.09.2015

Съобщение

ОИК Братя Даскалови ще приема документи за регистриране на кандидатски листи за общински съветници и кметове до 22.09.2015 г. до 18,00 часа.

13.09.2015

Съобщение

На 14.09.2015 г. ОИК ще проведе заседание от 17,00 часа

12.09.2015

Съобщение

На 13.09.2015 г. заседанието на ОИК Братя Даскалови ще се проведе от 13,00 часа.

11.09.2015

Съобщение

На 12.09.2015 г. заседанието на ОИК ще се проведе от 13,00 часа

11.09.2015

Съобщение

 О И К -  Братя  Даскалови  напомня, че крайният  срок  за  подаване  на  заявления  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове    на  25.10. 2015 г. в  ОИК-  Братя  Даскалови  е  14.09.2015г. 18  часа.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Братя Даскалови на 11.09.2015 г. Ще се проведе от 15,00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 1 – МИ / 04.09.2019

    относно: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 144 -МИ / 25.03.2016

    относно: Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

  • № 143 - МИ / 25.03.2016

    относно: Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

всички решения