Общинска избирателна комисия Братя Даскалови


РЕШЕНИЕ
№ 1 – МИ
Братя Даскалови, 04.09.2019

ОТНОСНО: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 85, чл. 87, ал. 2, чл. 88 и чл. 79 от Изборния кодекс и Решения №№618-МИ/15.08.2019 г. и 848-МИ/28.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Братя Даскалови

Р Е Ш И:

 I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на общинската избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови.

 1. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място, определено по раздел ІІ.
 3. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 4. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „За“ или „Против“. Не се допуска гласуване „Въздържал се“.
 6. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „Особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.

Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.

 1. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 2. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. Второ от ИК.

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 1. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове.
 2. Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд Стара Загора. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.
 3. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
 4. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подписват от председателя и секретаря.
 5. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
 6. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 7. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подпечатват с печата им.
 8. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 9. Общинска избирателна комисия Братя Даскалови поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.

 II. Обявяване на решенията

18. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Сградата и мястото за обявяване на решенията се определя с решение на ОИК незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

 

III. Председателят на Общинската избирателна комисия Братя Даскалови – Димо Димитров и Секретаря на Общинската избирателна комисия Братя Даскалови – Ивелина Николова-Димитрова следва да маркират по уникален начин печатите  на  ОИК Братя Даскалови, с които да се подпечатват документите и изборните книжа във връзка с Изборите общински съветници и кметове в община Братя Даскалови.

За маркирането да се състави протокол, подписан от членовете на ОИК, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димо Димитров)

 

СЕКРЕТАР:

(Ивелина Николова-Димитрова)

* Публикувано на 04.09.2019 в 11:58 часа

Календар

Решения

 • № 1 – МИ / 04.09.2019

  относно: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 144 -МИ / 25.03.2016

  относно: Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

 • № 143 - МИ / 25.03.2016

  относно: Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

всички решения